NURSING NOW

NURSING NOW     

Kampaň a myšlienka, ktorú pri príležitosti 108. generálneho zhromaždenia EFN (Európskej federácie sestier) dňa 11.10.2018 v Senci predstavil Lord Nigel Crisp z UK, člen Snemovne Anglického parlamentu, ktorý je zároveň aj spolupredsedom tejto kampane.

—Nursing Now je globálna kampaň prebiehajúca v spolupráci s Medzinárodnou  radou sestier (ICN) a Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) už tretí rok na celom svete.

—Patrónkou kampane Nursing Now je Kate Middleton – Jej kráľovská            Výsosť vojvodkyňa z Cambridge.

—Nursing Now má za cieľ zlepšiť globálne zdravie zvýšením profilu a postavenia sestier na celom svete – ovplyvňovaním politikov a podporovaním sestier- viesť, učiť a budovať globálne hnutie.

— Globálny nedostatok zdravotníckych pracovníkov znamená, že do roku 2030 bude potrebných ďalších 9 miliónov sestier a pôrodných asistentiek.

—Nursing Now je rastúcim globálnym hnutím, pričom na celom svete sa vytvárajú nové regionálne skupiny, národné skupiny a miestne podporné skupiny. Kampaň sa stala aktívnou už vo viac ako 60 krajinách.

— Je čas poskytnúť sestrám viac uznania, investícií a vplyvu.

 

NURSING NOW SLOVAKIA                      

—Oficiálne spustenie kampane sa konalo dňa 05. 12. 2018 za podpory Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek.

—Naše ciele a vízia Prezentácia kampane v rámci Slovenska prostredníctvom médií, prednáškovej činnosti, osobným kontaktom so sestrami a pacientmi.

—Plánujeme spolupráca s WHO kanceláriou so sídlom v Bratislave, Ministerstvom zdravotníctva SR, Zdravotníckym výborom NR SR, Fakultami zdravotníctva, zdravotníckymi zariadeniami a pacientskymi združeniami.

—Hlavnou myšlienkou je zviditeľniť príklady dobrej a účinnej praxe vykonávanej sestrami a pôrodnými asistentkami na Slovensku.

—Podporiť sestry a pôrodné asistentky, aby sa aktívne zapájali a angažovali v rámci podpory zdravia a prevencii ochorení.

—Investovanie do zlepšenia pracovných podmienok, odbornej prípravy, vodcovských schopností sestier, vzdelávania, profesionálneho rozvoja, noriem, regulácie a podmienok zamestnávania sestier.

—Našim cieľom je dosiahnuť zvýšené a lepšie rozširovanie účinných a inovatívnych postupov v ošetrovateľstve.

—Väčšiu autoritu pre sestry a pôrodné asistentky v rámci celosvetovej a vnútroštátnej zdravotnej politiky ako súčasť širšieho úsilia o zabezpečenie pracovných síl v oblasti zdravia, viac podielu na rozhodovaní.

—Viac sestier na vedúcich pozíciách a viac príležitostí na rozvoj na všetkých úrovniach.

—Ďalšie seniorské vedúce programy pre sestry.

—Vytvorenie celosvetovej siete vedúcich pracovníkov v ošetrovateľstve.

—Viac dôkazov pre politických a rozhodovacích činiteľov o tom, kde môže mať ošetrovateľstvo najväčší vplyv, čo obmedzuje sestry, aby dosiahli svoj plný potenciál a ako riešiť tieto prekážky.

—Zvýšenie kvality ošetrovateľskej starostlivosti týkajúcej sa pacientov od detstva po dospelosť.

—Dňa 6. februára 2019 sa konalo pracovné stretnutie zástupcov pracovnej skupiny Nursing Now Slovakia za prítomnosti riaditeľa WHO kancelárie v Bratislave Dr. Tatula Hakobyana, MHA, MBA, ktorý vyjadril podporu a prísľub pre budúcu spoluprácu pri spustení kampane Nursing Now Slovakia.

—Dr. Hakobyan zdôraznil nenahraditeľnú úlohu sestry v starostlivosti o pacienta: „Sú to práve sestry, ktoré majú potenciál pacientov podporovať, ochraňovať a dávať im pocit bezpečia, preto hlas sestry musí byť vypočutý a rozlíšený na všetkých úrovniach. Sestry potrebujú našu podporu“. Viac na:

https://www.nursingnow.org/slovakia/ Facebook: https://www.facebook.com/ nursingnowslovakia/

www.sksapa.sk

 

Návrhy na Ocenenie Biele srdce 2019

 Vážené kolegyne, kolegovia,

Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek KE II a KE I dňa 24.mája 2019 organizuje  pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier slávnostný večer, ktorý sa bude konať v Dome  umenia so začiatkom o 18,00 hodine.

Slávnostný večer  bude spojený  s odovzdávaním ocenení  Biele srdce na regionálnej úrovni v kategóriách:

 sestra- manažér, sestra v praxi, sestra- pôrodná asistentka v praxi.

Ak  na Vašich pracoviskách s Vami pracuje  kolegyňa alebo kolega , ktorí si podľa Vás ocenenie zaslúžia, je potrebné zaslať návrh na ocenenie na menovanú kolegyňu do 26. apríla 2019 písomne na adresu Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek KE II alebo osobne doručiť  na sekretariát RK SaPA KE II .

Návrh  na ocenenie Biele srdce na regionálnej úrovni  je potrebné spracovať podľa Smernice, ktorá ustanovuje postup a podmienky pri udeľovaní ceny Biele srdce, ktorú môžete nájsť na web stránke www.sksapa.sk. Prosím, postupujte podľa smernice – ináč Váš návrh nebude možné akceptovať.

 

 

 

S pozdravom

 

 

Mgr. Iveta Fabianová

prezident RK SaPA  KE II

 

 

v  Košiciach , 20.03.2019

Valné zhromaždenie 25.3.2019

POZVÁNKA

Pozývame  Vás na Valné  zhromaždenie delegátov RK SaPA Košice II, ktoré sa uskutoční dňa  25. marca 2019 o 13,30 hodine v zasadačke I. pavilónu /riaditeľstvo/

UN L. Pasteura, Rastislavova 43, 041 90 Košice.

 PROGRAM :

 1. Registrácia
 2. Otvorenie
 3. Správa KV RK SaPA o uznášania schopnosti VZ delegátov
 4. Návrh a predloženie programu
 5. Návrh a voľba pracovného predsedníctva
 1. Správa o činnosti RK SaPA KE II  /november 2018- marec 2019 /
 2. Správa o hospodárení RK SaPA KE II rok 2018
 3. Správa Kontrolného výboru RK SaPA KE II / marec 2017- marec 2018/
 4.   Návrh rozpočtu na rok 2019
 5. Návrh a voľba delegátov a náhradníkov na Snem SK SaPA Poprad 26.4.- 27.4.2019
 6. Diskusia
 7. Správa pracovného predsedníctva- uznesenie, hlasovanie
 8.   Záver

 

Prosím, dodržať volebný kľúč 1 delegát na 15 členov RK SaPA KE II na pracovisku

Mgr. Iveta Fabianová

                                                                                prezident RK SaPA KE II

 

Košice, 6.3.2019