NURSING NOW

NURSING NOW     

Kampaň a myšlienka, ktorú pri príležitosti 108. generálneho zhromaždenia EFN (Európskej federácie sestier) dňa 11.10.2018 v Senci predstavil Lord Nigel Crisp z UK, člen Snemovne Anglického parlamentu, ktorý je zároveň aj spolupredsedom tejto kampane.

—Nursing Now je globálna kampaň prebiehajúca v spolupráci s Medzinárodnou  radou sestier (ICN) a Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) už tretí rok na celom svete.

—Patrónkou kampane Nursing Now je Kate Middleton – Jej kráľovská            Výsosť vojvodkyňa z Cambridge.

—Nursing Now má za cieľ zlepšiť globálne zdravie zvýšením profilu a postavenia sestier na celom svete – ovplyvňovaním politikov a podporovaním sestier- viesť, učiť a budovať globálne hnutie.

— Globálny nedostatok zdravotníckych pracovníkov znamená, že do roku 2030 bude potrebných ďalších 9 miliónov sestier a pôrodných asistentiek.

—Nursing Now je rastúcim globálnym hnutím, pričom na celom svete sa vytvárajú nové regionálne skupiny, národné skupiny a miestne podporné skupiny. Kampaň sa stala aktívnou už vo viac ako 60 krajinách.

— Je čas poskytnúť sestrám viac uznania, investícií a vplyvu.

 

NURSING NOW SLOVAKIA                      

—Oficiálne spustenie kampane sa konalo dňa 05. 12. 2018 za podpory Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek.

—Naše ciele a vízia Prezentácia kampane v rámci Slovenska prostredníctvom médií, prednáškovej činnosti, osobným kontaktom so sestrami a pacientmi.

—Plánujeme spolupráca s WHO kanceláriou so sídlom v Bratislave, Ministerstvom zdravotníctva SR, Zdravotníckym výborom NR SR, Fakultami zdravotníctva, zdravotníckymi zariadeniami a pacientskymi združeniami.

—Hlavnou myšlienkou je zviditeľniť príklady dobrej a účinnej praxe vykonávanej sestrami a pôrodnými asistentkami na Slovensku.

—Podporiť sestry a pôrodné asistentky, aby sa aktívne zapájali a angažovali v rámci podpory zdravia a prevencii ochorení.

—Investovanie do zlepšenia pracovných podmienok, odbornej prípravy, vodcovských schopností sestier, vzdelávania, profesionálneho rozvoja, noriem, regulácie a podmienok zamestnávania sestier.

—Našim cieľom je dosiahnuť zvýšené a lepšie rozširovanie účinných a inovatívnych postupov v ošetrovateľstve.

—Väčšiu autoritu pre sestry a pôrodné asistentky v rámci celosvetovej a vnútroštátnej zdravotnej politiky ako súčasť širšieho úsilia o zabezpečenie pracovných síl v oblasti zdravia, viac podielu na rozhodovaní.

—Viac sestier na vedúcich pozíciách a viac príležitostí na rozvoj na všetkých úrovniach.

—Ďalšie seniorské vedúce programy pre sestry.

—Vytvorenie celosvetovej siete vedúcich pracovníkov v ošetrovateľstve.

—Viac dôkazov pre politických a rozhodovacích činiteľov o tom, kde môže mať ošetrovateľstvo najväčší vplyv, čo obmedzuje sestry, aby dosiahli svoj plný potenciál a ako riešiť tieto prekážky.

—Zvýšenie kvality ošetrovateľskej starostlivosti týkajúcej sa pacientov od detstva po dospelosť.

—Dňa 6. februára 2019 sa konalo pracovné stretnutie zástupcov pracovnej skupiny Nursing Now Slovakia za prítomnosti riaditeľa WHO kancelárie v Bratislave Dr. Tatula Hakobyana, MHA, MBA, ktorý vyjadril podporu a prísľub pre budúcu spoluprácu pri spustení kampane Nursing Now Slovakia.

—Dr. Hakobyan zdôraznil nenahraditeľnú úlohu sestry v starostlivosti o pacienta: „Sú to práve sestry, ktoré majú potenciál pacientov podporovať, ochraňovať a dávať im pocit bezpečia, preto hlas sestry musí byť vypočutý a rozlíšený na všetkých úrovniach. Sestry potrebujú našu podporu“. Viac na:

https://www.nursingnow.org/slovakia/ Facebook: https://www.facebook.com/ nursingnowslovakia/

www.sksapa.sk

 

Návrhy na Ocenenie Biele srdce 2019

 Vážené kolegyne, kolegovia,

Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek KE II a KE I dňa 24.mája 2019 organizuje  pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier slávnostný večer, ktorý sa bude konať v Dome  umenia so začiatkom o 18,00 hodine.

Slávnostný večer  bude spojený  s odovzdávaním ocenení  Biele srdce na regionálnej úrovni v kategóriách:

 sestra- manažér, sestra v praxi, sestra- pôrodná asistentka v praxi.

Ak  na Vašich pracoviskách s Vami pracuje  kolegyňa alebo kolega , ktorí si podľa Vás ocenenie zaslúžia, je potrebné zaslať návrh na ocenenie na menovanú kolegyňu do 26. apríla 2019 písomne na adresu Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek KE II alebo osobne doručiť  na sekretariát RK SaPA KE II .

Návrh  na ocenenie Biele srdce na regionálnej úrovni  je potrebné spracovať podľa Smernice, ktorá ustanovuje postup a podmienky pri udeľovaní ceny Biele srdce, ktorú môžete nájsť na web stránke www.sksapa.sk. Prosím, postupujte podľa smernice – ináč Váš návrh nebude možné akceptovať.

 

 

 

S pozdravom

 

 

Mgr. Iveta Fabianová

prezident RK SaPA  KE II

 

 

v  Košiciach , 20.03.2019

Valné zhromaždenie 25.3.2019

POZVÁNKA

Pozývame  Vás na Valné  zhromaždenie delegátov RK SaPA Košice II, ktoré sa uskutoční dňa  25. marca 2019 o 13,30 hodine v zasadačke I. pavilónu /riaditeľstvo/

UN L. Pasteura, Rastislavova 43, 041 90 Košice.

 PROGRAM :

 1. Registrácia
 2. Otvorenie
 3. Správa KV RK SaPA o uznášania schopnosti VZ delegátov
 4. Návrh a predloženie programu
 5. Návrh a voľba pracovného predsedníctva
 1. Správa o činnosti RK SaPA KE II  /november 2018- marec 2019 /
 2. Správa o hospodárení RK SaPA KE II rok 2018
 3. Správa Kontrolného výboru RK SaPA KE II / marec 2017- marec 2018/
 4.   Návrh rozpočtu na rok 2019
 5. Návrh a voľba delegátov a náhradníkov na Snem SK SaPA Poprad 26.4.- 27.4.2019
 6. Diskusia
 7. Správa pracovného predsedníctva- uznesenie, hlasovanie
 8.   Záver

 

Prosím, dodržať volebný kľúč 1 delegát na 15 členov RK SaPA KE II na pracovisku

Mgr. Iveta Fabianová

                                                                                prezident RK SaPA KE II

 

Košice, 6.3.2019

 

 

 

Výsledky volieb Valného zhromaždenia 8.11.2018

 

Dňa 8.11.2018 sa konalo Volebné valné zhromaždenie delegátov RK SaPA Košice II 

Výsledky volieb na ďalšie obdobie

Prezident RKSaPA Košice II                 Mgr. Iveta Fabianová

Kontrolný výbor                            Predseda Mgr. Renáta Galajdová                                       Mgr. Eva Duchová                                   Beáta Hoczmannová

Členovia Rady RKSaPA KE II                         Bc. Zuzana Dancsáková                               Juliana Galajdová                 PhDr. Monika Kocanová                     Mgr. Eva Michalusová                                   Alena  Miňová                                Bc. Iveta Hoľáková-             viceprezident pre PA                                    PhDr. Jana Fabianová – viceprezident pre sestry

 

História

HISTÓRIA VZNIKU 

r.1989 – Únia SZP

Prezidentka: Magdaléna Hadačová

združovala: zdravotné, detské, ženské sestry, PA, laborantov, fyzioterapeutov, asistentov výživy

Hlavný cieľ komory

Stať sa členom Medzinárodnej rady ošetrujúcich ICN

jej členom sme od r. 1997

pomoc zo zahraničia –najmä z Holanska, USA.

projekt HOPE – zastúpenie pre ošetrovateľstvo

Expertky z USA pomáhali prijímaní a pochopení OŠE procesu, OŠE DG., OŠE plánovania, modelov a teórií v ošetrovateľstve. Navštevovali aj vzdelávacie inštitúcie – UO Jesseniovej LF UK v Martine, Ústav pre doškoľovanie zdrav. Prac. V Bratislave. Usilovali sa pozdvihnúť systém vzdelávania S a PA.Preklady učebníc: Kozierová, Erbová, Olivierová – Ošetrovateľstvo 1,2 – základná učebnica pre adeptov ošetrovateľstva. Učebné texty LEMON – zaslúžila sa o to komora, ktorá získala sponzorov

Rok 1990

Vznik Únie sestier ako spoločná stavovskej organizácie. Prezidentkou bola p. Eva Kniežová

Rok 1992

Ustanovuje sa vznik regionálnych komôr. Vznikajú odborné sekcie- sekcia chirurgických sestier, sestier pracujúcich v ORL a iné, Vznikla aj Rada ošetrovateľstva – jej predsedníčkou bola Anna Jesenská .Transformácia na SK SZP zriadená v zmysle zákona NR SR č.14/1992. Prezidentka pani Magdaléna Hadačová. Regionálna Komora SZP – prezidentka – p. Eva Kniežová

 1. 1994 – prezidentka –p. Kornélia Betáková
 2. 1998- 2002 prezidentka – p. Zuzana Lukáčová

ROK 2002

Rozdelenie stavovskej organizácie na SK SaPA a SK SZP. Ustanovujúci snem SK SaPA 27. -28.9.2002 v Košiciach. Z. 311/2001 z.z. o povolaní sestry a PA

 29.10.2002 volebné valné zhromaždenie kde boli zvolené orgány Rady RKSaPA KE II a prezidentka Iveta Fabianová

Zo zákona vyplýva povinné členstvo a povinná registrácia. RK SaPA KE II spolupracuje pri zvládnutí zdĺhavého procesu registrovania sestier a PA

Volebné valné zhromaždenie

29.10.2002

29.11.2006

22.10.2010

22.10.2014

Zriadený sekretariát RK SaPA KE II    Od marca 2003 v prevádzke

20 .október 2004 regionálny seminár pri príležitosti 80 – tého výročia založenia FN L. Pasteura

 1. – 11. 6 .2005 IX. Slovensko – český kongres o infekčných chorobách

Zákon 578 / 2004 Z.z. Nadobúda účinnosť 1.1.2005. Ruší sa povinné členstvo v SK SaPA

Vyvstáva povinnosť zaslať tlačivo OZNÁMENIE O ZMENE do centra komory

 

Charta práv sestier a pôrodných asistentiek

Bola schválená Snemom Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek 19. apríla 2008

Bc. Jozefína Bančejová – člen pracovnej skupiny pri vytváraní Charty práv sestier a pôrodných asistentiek

Aktivity RK SaPA KE II

17.- 18.10.2008 – I. konferencia sestier pracujúcich na OAIM,JISaUS – vo voľbách do výboru sekcie bola na pozíciu predsedu sekcie zvolená naša členka  Bc. JOZEFÍNA BANČEJOVÁ

 

Sa konal volebný Snem SK SaPA , kde do RADY  SK SaPA – pôrodných asistentiek bola zvolená naša členka :  Bc. Marta Škovránová

Aktivity RK SaPA KE II celoústavné semináre

semináre s firmou B– Brauna  intravenózne podávanie liečiva

Prezidentka RK SaPA KE II  sa zúčastňuje na

gremiálnych poradách riaditeľa UNLP.,

poradách vedúcich sestier,

je člen vzdelávacej komisie,

organizuje ústavné semináre

Práca na regióne zahŕňa

Riešenie registrácie, nedoplatky členov, preregistrovanie podľa z. 578/2004 Z.z.

Vydávanie potvrdení o etickej spôsobilosti

Hodnotenie sústavného vzdelávania

Spolupráca na petícii – „Keď sa mi nepostaráme o seba, kto sa postará o vás?“

Vytvorenie web stránky

Neúnavnú, často i nevďačnú prácu, ktorú vykonávajú členovia Rady RKSaPA KE II tak ako aj prezidentka v čase svojho osobného voľna!!!