Historia

r.1989 – Únia SZP

Prezidentka: Magdaléna Hadačová združovala: zdravotné, detské, ženské sestry, PA, laborantov, fyzioterapeutov, asistentov výživy

Hlavný cieľ komory Stať sa členom Medzinárodnej rady ošetrujúcich ICN, jej členom sme od r. 1997, pomoc zo zahraničia –najmä z Holanska, USA, projekt HOPE – zastúpenie pre ošetrovateľstvo

Projekt HOPE – zastúpenie pre ošetrovateľstvo Expertky z USA pomáhali prijímaní a pochopení OŠE procesu, OŠE DG., OŠE plánovania, modelov a teórií v ošetrovateľstve. Navštevovali aj vzdelávacie inštitúcie – UO Jesseniovej LF UK v Martine, Ústav pre doškoľovanie zdravotníckych pracovníkov v Bratislave. Usilovali sa pozdvihnúť systém vzdelávania S a PA. Preklady učebníc: Kozierová, Erbová, Olivierová – Ošetrovateľstvo 1,2 – základná učebnica pre adeptov ošetrovateľstva. Učebné texty LEMON – zaslúžila sa o to komora, ktorá získala sponzorov 

Rok 1990 Vznik Únie sestier ako spoločná stavovskej organizácie. Prezidentkou bola p. Eva Kniežová

Rok 1992 Ustanovuje sa vznik regionálnych komôr. Vznikajú odborné sekcie- sekcia chirurgických sestier, sestier pracujúcich v ORL a iné. Vznikla aj Rada ošetrovateľstva – jej predsedníčkou bola Anna Jesenská. Transformácia na SK SZP zriadená v zmysle zákona NR SR č.14/1992. Prezidentka pani Magdaléna Hadačová.

RK SaPA KE2

Rok 1992 RK SZP prezidentka – p. Eva Kniežová

rok 1994 – prezidentka –p. Kornélia Betáková

r. 1998- 2002 prezidentka- p. Zuzana Lukáčová

Rok 2002

Rozdelenie stavovskej organizácie na SK SaPA a SK SZP

Ustanovujúci snem SK SaPA 27. -28.9.2002 v Košiciach, Z. 311/2001 z.z. o povolaní sestry a PA

Aktivity RK SaPAK KE 2

29.10.2002 volebné valné zhromaždenie kde boli zvolené orgány Rady RKSaPA KE II a prezidentka Iveta Fabianová

Zo zákona vyplýva povinné členstvo a povinná registrácia

RK SaPA KE II spolupracuje pri zvládnutí zdĺhavého procesu registrovania sestier a PA

Kontakty

Sídlo kancelárie: Univerzitná nemocnica L. Pasteura, XXIII. Pavilón, Rastislavova 43, 041 90 Košice, tel. č. 055/6152992
Úradné hodiny: Štvrtok 14,00 – 16,00 hod, ALEBO PO TELEFONICKOM DOHOVORE tel. kontakt: 055/ 6152992

Prezidentka: Mgr. Iveta Fabianová Tel.: 055/6152004, 2005 – pracovisko OAIM UNLP
E-mail: rkkosice2@gmail.com

Viceprezidentka pre sestry: PhDr. Jana Fabianová Tel.: pracovisko UNLP- KÚCH 055/615 2315

Viceprezidentka pre pôrodné asistentky:  Bc. Iveta Hoľáková
Tel.: pracovisko UNLP – GPO 055/615 3220, 3221