História

HISTÓRIA VZNIKU 

r.1989 – Únia SZP

Prezidentka: Magdaléna Hadačová

združovala: zdravotné, detské, ženské sestry, PA, laborantov, fyzioterapeutov, asistentov výživy

Hlavný cieľ komory

Stať sa členom Medzinárodnej rady ošetrujúcich ICN

jej členom sme od r. 1997

pomoc zo zahraničia –najmä z Holanska, USA.

projekt HOPE – zastúpenie pre ošetrovateľstvo

Expertky z USA pomáhali prijímaní a pochopení OŠE procesu, OŠE DG., OŠE plánovania, modelov a teórií v ošetrovateľstve. Navštevovali aj vzdelávacie inštitúcie – UO Jesseniovej LF UK v Martine, Ústav pre doškoľovanie zdrav. Prac. V Bratislave. Usilovali sa pozdvihnúť systém vzdelávania S a PA.Preklady učebníc: Kozierová, Erbová, Olivierová – Ošetrovateľstvo 1,2 – základná učebnica pre adeptov ošetrovateľstva. Učebné texty LEMON – zaslúžila sa o to komora, ktorá získala sponzorov

Rok 1990

Vznik Únie sestier ako spoločná stavovskej organizácie. Prezidentkou bola p. Eva Kniežová

Rok 1992

Ustanovuje sa vznik regionálnych komôr. Vznikajú odborné sekcie- sekcia chirurgických sestier, sestier pracujúcich v ORL a iné, Vznikla aj Rada ošetrovateľstva – jej predsedníčkou bola Anna Jesenská .Transformácia na SK SZP zriadená v zmysle zákona NR SR č.14/1992. Prezidentka pani Magdaléna Hadačová. Regionálna Komora SZP – prezidentka – p. Eva Kniežová

  1. 1994 – prezidentka –p. Kornélia Betáková
  2. 1998- 2002 prezidentka – p. Zuzana Lukáčová

ROK 2002

Rozdelenie stavovskej organizácie na SK SaPA a SK SZP. Ustanovujúci snem SK SaPA 27. -28.9.2002 v Košiciach. Z. 311/2001 z.z. o povolaní sestry a PA

 29.10.2002 volebné valné zhromaždenie kde boli zvolené orgány Rady RKSaPA KE II a prezidentka Iveta Fabianová

Zo zákona vyplýva povinné členstvo a povinná registrácia. RK SaPA KE II spolupracuje pri zvládnutí zdĺhavého procesu registrovania sestier a PA

Volebné valné zhromaždenie

29.10.2002

29.11.2006

22.10.2010

22.10.2014

Zriadený sekretariát RK SaPA KE II    Od marca 2003 v prevádzke

20 .október 2004 regionálny seminár pri príležitosti 80 – tého výročia založenia FN L. Pasteura

  1. – 11. 6 .2005 IX. Slovensko – český kongres o infekčných chorobách

Zákon 578 / 2004 Z.z. Nadobúda účinnosť 1.1.2005. Ruší sa povinné členstvo v SK SaPA

Vyvstáva povinnosť zaslať tlačivo OZNÁMENIE O ZMENE do centra komory

 

Charta práv sestier a pôrodných asistentiek

Bola schválená Snemom Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek 19. apríla 2008

Bc. Jozefína Bančejová – člen pracovnej skupiny pri vytváraní Charty práv sestier a pôrodných asistentiek

Aktivity RK SaPA KE II

17.- 18.10.2008 – I. konferencia sestier pracujúcich na OAIM,JISaUS – vo voľbách do výboru sekcie bola na pozíciu predsedu sekcie zvolená naša členka  Bc. JOZEFÍNA BANČEJOVÁ

 

Sa konal volebný Snem SK SaPA , kde do RADY  SK SaPA – pôrodných asistentiek bola zvolená naša členka :  Bc. Marta Škovránová

Aktivity RK SaPA KE II celoústavné semináre

semináre s firmou B– Brauna  intravenózne podávanie liečiva

Prezidentka RK SaPA KE II  sa zúčastňuje na

gremiálnych poradách riaditeľa UNLP.,

poradách vedúcich sestier,

je člen vzdelávacej komisie,

organizuje ústavné semináre

Práca na regióne zahŕňa

Riešenie registrácie, nedoplatky členov, preregistrovanie podľa z. 578/2004 Z.z.

Vydávanie potvrdení o etickej spôsobilosti

Hodnotenie sústavného vzdelávania

Spolupráca na petícii – „Keď sa mi nepostaráme o seba, kto sa postará o vás?“

Vytvorenie web stránky

Neúnavnú, často i nevďačnú prácu, ktorú vykonávajú členovia Rady RKSaPA KE II tak ako aj prezidentka v čase svojho osobného voľna!!!