MEDZINÁRODNÝ DEŇ SESTIER 26.5.2023

Vážené kolegyne, kolegovia!
Pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier dovoľte mi poďakovať sa Vám za Vašu neúnavnú a náročnú prácu.
Ďakujem Vám za všetky vľúdne slová, za trpezlivosť, za pokoru  a láskavosť, za všetok čas a ošetrovateľskú starostlivosť, ktorú venujete bez rozdielu každému nášmu pacientovi.
Do ďalších dní Vám  želám veľa osobných a pracovných úspechov.
S pozdravom
Mgr. Iveta Fabianová – prezident a Rada RK SaPA KE II.

Vážená kolegyňa, Vážený kolega,

Rada RK SaPA KE I a RK SaPA KE II pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier

usporiada regionálny odborný seminár , ktorý sa uskutoční dňa 26.05. 2023 v koncertnej sále Štátnej filharmónii Dome umenia zo začiatkom: registrácia: od 8,30hod – do 9,00 hod otvorenie: o 9,00 hod. – konferenčný poplatok pre členov SK SaPA– 5,-€ –nutné doniesť so sebou preukaz člena SK SaPA a doklad o zaplatení členského príspevku na rok 2022,2023 ktorým sa preukážete pri registrácii, – – – – konferenčný poplatok pre nečlena SK SaPA – 10,-€

Na odborný seminár je nutné sa prihlásiť cez portál do 20.05.2023!!, ak Vám nečakané udalosti nedovolia sa seminára zúčastniť, je nutné sa do 20.05.2023 zo seminára odhlásiť. Ostatní zdravotnícky pracovníci majú možnosť sa prihlásiť na rkkosice2@gmail.com od 6.5.2023.

Zároveň Rada RK SaPA KE I a RK SaPA KE II pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier usporiada v spolupráci s UNLP slávnostný večer spojený s odovzdávaním ocenenia Biele srdce a Výnimočná sestra, ktorý sa bude konať v priestoroch Domu umenia dňa 26.5.2023 od 17,30 hodiny.

Poplatok za spoločenský večer pre členov SK SaPA 12,-€ pre nečlenov SK SaPA 25,- €

Slávnostného večera sa môžu zúčastniť zamestnanci všetkých pracovných kategórií/ lekári, praktické sestry, sanitári, ošetrovatelia, fyzioterapeuti, asistenti výživy…/ Záujem o uvedenú akciu je potrebné nahlásiť na sekretariáte RK SaPA KE II do 18.5.2023, prípadne u svojho zástupcu RK SaPA KE II na pracovisku alebo na rkkosice2@gmail.com

TEŠÍME SA NA VÁS

Historia

r.1989 – Únia SZP

Prezidentka: Magdaléna Hadačová združovala: zdravotné, detské, ženské sestry, PA, laborantov, fyzioterapeutov, asistentov výživy

Hlavný cieľ komory Stať sa členom Medzinárodnej rady ošetrujúcich ICN, jej členom sme od r. 1997, pomoc zo zahraničia –najmä z Holanska, USA, projekt HOPE – zastúpenie pre ošetrovateľstvo

Projekt HOPE – zastúpenie pre ošetrovateľstvo Expertky z USA pomáhali prijímaní a pochopení OŠE procesu, OŠE DG., OŠE plánovania, modelov a teórií v ošetrovateľstve. Navštevovali aj vzdelávacie inštitúcie – UO Jesseniovej LF UK v Martine, Ústav pre doškoľovanie zdravotníckych pracovníkov v Bratislave. Usilovali sa pozdvihnúť systém vzdelávania S a PA. Preklady učebníc: Kozierová, Erbová, Olivierová – Ošetrovateľstvo 1,2 – základná učebnica pre adeptov ošetrovateľstva. Učebné texty LEMON – zaslúžila sa o to komora, ktorá získala sponzorov 

Rok 1990 Vznik Únie sestier ako spoločná stavovskej organizácie. Prezidentkou bola p. Eva Kniežová

Rok 1992 Ustanovuje sa vznik regionálnych komôr. Vznikajú odborné sekcie- sekcia chirurgických sestier, sestier pracujúcich v ORL a iné. Vznikla aj Rada ošetrovateľstva – jej predsedníčkou bola Anna Jesenská. Transformácia na SK SZP zriadená v zmysle zákona NR SR č.14/1992. Prezidentka pani Magdaléna Hadačová.

RK SaPA KE2

Rok 1992 RK SZP prezidentka – p. Eva Kniežová

rok 1994 – prezidentka –p. Kornélia Betáková

r. 1998- 2002 prezidentka- p. Zuzana Lukáčová

Rok 2002

Rozdelenie stavovskej organizácie na SK SaPA a SK SZP

Ustanovujúci snem SK SaPA 27. -28.9.2002 v Košiciach, Z. 311/2001 z.z. o povolaní sestry a PA

Aktivity RK SaPAK KE 2

29.10.2002 volebné valné zhromaždenie kde boli zvolené orgány Rady RKSaPA KE II a prezidentka Iveta Fabianová

Zo zákona vyplýva povinné členstvo a povinná registrácia

RK SaPA KE II spolupracuje pri zvládnutí zdĺhavého procesu registrovania sestier a PA

Kontakty

Sídlo kancelárie: Univerzitná nemocnica L. Pasteura, XXIII. Pavilón, Rastislavova 43, 041 90 Košice, tel. č. 055/6152992
Úradné hodiny: Štvrtok 14,00 – 16,00 hod, ALEBO PO TELEFONICKOM DOHOVORE tel. kontakt: 055/ 6152992

Prezidentka: Mgr. Iveta Fabianová Tel.: 055/6152004, 2005 – pracovisko OAIM UNLP
E-mail: rkkosice2@gmail.com

Viceprezidentka pre sestry: PhDr. Jana Fabianová Tel.: pracovisko UNLP- KÚCH 055/615 2315

Viceprezidentka pre pôrodné asistentky:  Bc. Iveta Hoľáková
Tel.: pracovisko UNLP – GPO 055/615 3220, 3221

Zrušený seminár 25.3.2020 z dôvodu výskytu ochorenia COVID-19

OZNAM

Ústredný krízový štáb, ktorý je koordinačným orgánom vlády Slovenskej republiky na riešenie krízovej situácie mimo času vojny a vojnového stavu s účinnosťou od 10.3.2020 zakázal organizovať a usporadúvať hromadné podujatia, športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy. Opatrenie na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia COVID-19  je vydané v súvislosti s nepriaznivým vývojom epidemiologickej situácie vo výskyte ochorení spôsobených koronavírusom (SARS-CoV-2).

Z uvedeného dôvodu je seminár Kliniky úrazovej chirurgie a akcia Daruj Krv 25.marca 2020  ZRUŠENÁ. O náhradnom termíne budeme včas informovať.                                                                                    ĎAKUJME ZA POCHOPENIE 

NURSING NOW

NURSING NOW     

Kampaň a myšlienka, ktorú pri príležitosti 108. generálneho zhromaždenia EFN (Európskej federácie sestier) dňa 11.10.2018 v Senci predstavil Lord Nigel Crisp z UK, člen Snemovne Anglického parlamentu, ktorý je zároveň aj spolupredsedom tejto kampane.

—Nursing Now je globálna kampaň prebiehajúca v spolupráci s Medzinárodnou  radou sestier (ICN) a Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) už tretí rok na celom svete.

—Patrónkou kampane Nursing Now je Kate Middleton – Jej kráľovská            Výsosť vojvodkyňa z Cambridge.

—Nursing Now má za cieľ zlepšiť globálne zdravie zvýšením profilu a postavenia sestier na celom svete – ovplyvňovaním politikov a podporovaním sestier- viesť, učiť a budovať globálne hnutie.

— Globálny nedostatok zdravotníckych pracovníkov znamená, že do roku 2030 bude potrebných ďalších 9 miliónov sestier a pôrodných asistentiek.

—Nursing Now je rastúcim globálnym hnutím, pričom na celom svete sa vytvárajú nové regionálne skupiny, národné skupiny a miestne podporné skupiny. Kampaň sa stala aktívnou už vo viac ako 60 krajinách.

— Je čas poskytnúť sestrám viac uznania, investícií a vplyvu.

 

NURSING NOW SLOVAKIA                      

—Oficiálne spustenie kampane sa konalo dňa 05. 12. 2018 za podpory Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek.

—Naše ciele a vízia Prezentácia kampane v rámci Slovenska prostredníctvom médií, prednáškovej činnosti, osobným kontaktom so sestrami a pacientmi.

—Plánujeme spolupráca s WHO kanceláriou so sídlom v Bratislave, Ministerstvom zdravotníctva SR, Zdravotníckym výborom NR SR, Fakultami zdravotníctva, zdravotníckymi zariadeniami a pacientskymi združeniami.

—Hlavnou myšlienkou je zviditeľniť príklady dobrej a účinnej praxe vykonávanej sestrami a pôrodnými asistentkami na Slovensku.

—Podporiť sestry a pôrodné asistentky, aby sa aktívne zapájali a angažovali v rámci podpory zdravia a prevencii ochorení.

—Investovanie do zlepšenia pracovných podmienok, odbornej prípravy, vodcovských schopností sestier, vzdelávania, profesionálneho rozvoja, noriem, regulácie a podmienok zamestnávania sestier.

—Našim cieľom je dosiahnuť zvýšené a lepšie rozširovanie účinných a inovatívnych postupov v ošetrovateľstve.

—Väčšiu autoritu pre sestry a pôrodné asistentky v rámci celosvetovej a vnútroštátnej zdravotnej politiky ako súčasť širšieho úsilia o zabezpečenie pracovných síl v oblasti zdravia, viac podielu na rozhodovaní.

—Viac sestier na vedúcich pozíciách a viac príležitostí na rozvoj na všetkých úrovniach.

—Ďalšie seniorské vedúce programy pre sestry.

—Vytvorenie celosvetovej siete vedúcich pracovníkov v ošetrovateľstve.

—Viac dôkazov pre politických a rozhodovacích činiteľov o tom, kde môže mať ošetrovateľstvo najväčší vplyv, čo obmedzuje sestry, aby dosiahli svoj plný potenciál a ako riešiť tieto prekážky.

—Zvýšenie kvality ošetrovateľskej starostlivosti týkajúcej sa pacientov od detstva po dospelosť.

—Dňa 6. februára 2019 sa konalo pracovné stretnutie zástupcov pracovnej skupiny Nursing Now Slovakia za prítomnosti riaditeľa WHO kancelárie v Bratislave Dr. Tatula Hakobyana, MHA, MBA, ktorý vyjadril podporu a prísľub pre budúcu spoluprácu pri spustení kampane Nursing Now Slovakia.

—Dr. Hakobyan zdôraznil nenahraditeľnú úlohu sestry v starostlivosti o pacienta: „Sú to práve sestry, ktoré majú potenciál pacientov podporovať, ochraňovať a dávať im pocit bezpečia, preto hlas sestry musí byť vypočutý a rozlíšený na všetkých úrovniach. Sestry potrebujú našu podporu“. Viac na:

https://www.nursingnow.org/slovakia/ Facebook: https://www.facebook.com/ nursingnowslovakia/

www.sksapa.sk